K.V.K.K | CYPOINT Bilişim Teknolojileri

Son Kullanıcı Sözleşmesi


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde CYPOINT Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin ‘CYPOINT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ (CYPOINT) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni belgesi kapsamında CYPOINT; kişisel verilerimi CYPOINT tarafından hazırlanan CYPOINT ürün tanıtımlarının, CYPOINT’in eğitim ve etkinlik haberlerinin, CYPOINT’in ekosistemindeki paydaşlarının etkinlik ve haberlerinin tarafıma iletilmesi, güncel gelişmelerden haberdar edilebilmem için bülten aboneliği, e-posta ve sair mesajlaşma uygulamaları kanalları ile tarafımla iletişime geçilebilmesi amacıyla işleyebilir.

İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece CYPOINT tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

  - Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  - Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  - Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  - Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  - Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  - Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  - İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  - Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, CYPOINT ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

  1. Ad ve Soyad

  2. E-Posta Adresi

  3. Telefon numarası

Kişisel verileriniz, miz veya miz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu CYPOINT, CYPOINT’ce hazırlanan CYPOINT ürün tanıtımlarının, CYPOINT’in eğitim ve etkinlik haberlerinin, CYPOINT’in sivil toplum ekosistemindeki paydaşlarının etkinlik ve haberlerinin tarafınız ile paylaşılabilmesi, güncel gelişmelerden haberdar edilebilmem için bülten aboneliği, e-posta ve sair mesajlaşma uygulamaları kanalları ile tarafımla iletişime geçilebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar CYPOINT da CYPOINT eğitim ve etkinlik haberlerine ilişkin bülten yayımlandığı, e-posta ve sair mesajlaşma uygulamaları kanallarının etkin olduğu süreç boyunca saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

İnternet sitemizi ziyaret ederek işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği verilerinizin işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.

CYPOINT Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi